ഡോ. ആര്‍. വേണുഗോപാല്‍ (അസി. ഡയറക്ടര്‍, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്)

ഡോ. ആര്‍. വേണുഗോപാല്‍ (അസി. ഡയറക്ടര്‍, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്)

കാലികളെ കാക്കാന്‍ വേനലില്‍ കരുതലോടെ…

പശുക്കള്‍ക്ക് 24 മണിക്കൂറും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണം. ഇതിനായി തൊഴുത്തില്‍ ആട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. പകല്‍ വെയിലുള്ള സമയത്ത് പശുക്കളെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കെട്ടാതിരിക്കുക, തണലത്ത്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍