പി.ഞാറയ്ക്കല്‍

പി.ഞാറയ്ക്കല്‍

ആദ്യ രാത്രി

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് അവളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ലന്ന് (തീര്‍ച്ചയായും അവളുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം!) കരുതുന്ന ഒരു പിതാവോ മാതാവോ സഹോദരനോ ആണോ നിങ്ങള്‍? എങ്കില്‍ ബിജു...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍