വിനോദ് കണ്ടെംകാവില്‍

വിനോദ് കണ്ടെംകാവില്‍

ജനകീയമായ് മാറിയ അന്യോന്യം

കടവല്ലൂരില്‍ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ നടന്നുവന്നിരുന്ന അന്യോന്യം 1947-ലെ അന്യോന്യത്തോടുകൂടി നിലച്ചു. ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവിളംബരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുളള ചില നടപടികളുമായിരുന്നു അതിന്  കാരണം. തുടര്‍ന്ന് ചെറിയ ഒരു കാലയളവില്‍ കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് കൊച്ചിന്‍...

അനോന്യത്തിലെ മത്സരങ്ങള്‍

തൃശ്ശൂര്‍, തിരുനാവായ യോഗങ്ങളിലെ വേദജ്ഞര്‍ തമ്മില്‍ രൂക്ഷമായ മത്സരമാണ് കടവല്ലൂരില്‍ നടന്നുവരുന്നത്. വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി, മത്സരത്തലേന്ന് ഇരുയോഗക്കാരും കടവല്ലൂരില്‍ എത്തിയിരിക്കണം.  ഇവിടെവെച്ച് ബന്ധുക്കളാണെങ്കില്‍ പോലും പരസ്പരം...

‘അന്യോന്യ’മായി വേദ സംസ്‌കൃതി കടവല്ലൂരില്‍

ദശരഥന്‍ പൂജചെയ്തിരുന്ന മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ ഭീമപുത്രനായ ഘടോല്‍കചന്‍ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അതിമനോഹരമായ ക്ഷേത്രമാണ്  കടവല്ലൂര്‍ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം. രാവിലെ വനവാസത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമനായും, ഉച്ചയ്ക്ക് സേതുബന്ധനത്തില്‍ വരുണനോട്...

മദ്ദളവാദനത്തിലെ ഭരതസംഗീതം

മംഗളവാദ്യമായ മദ്ദളത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് സദനം ഭരതരാജന്‍. കഥകളി മദ്ദളത്തിലും പഞ്ചവാദ്യ മദ്ദളത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം കേളി അവതരണത്തിലും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നു. കഥകളി, പഞ്ചവാദ്യം, കൃഷ്ണനാട്ടം, കേളി എന്നീ...

കഥകളിയിലെ ശങ്കരസംഗീതം

നൃത്തഗീതവാദ്യങ്ങള്‍ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിട്ടുളള  കേരളീയകലയാണ് കഥകളി. ഇതില്‍ നൃത്തത്തിനും ഗീതത്തിനും വാദ്യത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വേഷക്കാരന്റെ മുദ്രകള്‍ക്കനുസരിച്ച് കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്ഥായിഭാവം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വാദകര്‍ക്ക് സംഗീതത്തിലൂടെ കഥകളിയെ മനസിലാക്കിക്കുകയാണ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍