ഉല്ലല ബാബു

ഉല്ലല ബാബു

കൃഷ്ണന്‍ മാഷ്

കൃഷ്ണന്‍ മാഷ് കട്ടിലില്‍ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. പുറത്ത് സൂര്യന്‍ ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. അസഹ്യമായ ചൂട് മുറിയ്ക്കകത്തും. ഇനി ഈ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കാന്‍ വയ്യ. പകല്‍ മുഴുവന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക്. സന്ധ്യയോടെയേ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍