അഡ്വ. ജയകൃഷ്ണന്‍. കെ

അഡ്വ. ജയകൃഷ്ണന്‍. കെ

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍ എന്ന കടല്‍ക്കിഴവന്‍

കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഭരിക്കാന്‍ സ്വയംഭരണാവകാശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍. എന്നാല്‍ ഹിന്ദുക്കളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ഈ ബോര്‍ഡുകളാണ്. ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കിയാല്‍ ഒരു പുതിയ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍