വി.കെ. ഫ്രാന്‍സീസ്

വി.കെ. ഫ്രാന്‍സീസ്

മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍

ചില ഔഷധപ്രയോഗങ്ങള്‍:  മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര്  25 മില്ലിയും ഒരു നുള്ള് അറബി പാല്‍ക്കായവും ചേര്‍ത്ത് ചാലിച്ച് ദിവസം രണ്ടുനേരം വീതം  മിനിമം മൂന്നു...

മഞ്ചട്ടി

ചില ഔഷധപ്രയോഗങ്ങള്‍:   മഞ്ചട്ടി വേര് അരഗ്രാം മനുഷ്യമൂത്രത്തില്‍ അരച്ച് കുടിക്കുകയും കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് മനുഷ്യമൂത്രത്തില്‍ അരച്ച് കൂടെക്കൂടെ തേക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പഴുതാര, തേള്‍ തുടങ്ങിയ വിഷജീവികള്‍ കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍