കെെതപ്രം വാസുദേവന്‍ നന്പൂതിരി

കെെതപ്രം വാസുദേവന്‍ നന്പൂതിരി

ആനന്ദം നിറയുന്ന ഹൃദയാകാശം

ആരംഭാവസ്ഥ ബ്രഹ്മ ഗന്ഥേര്‍ ഭവേദ് ഭേദോ ഹ്യാനന്ദഃ ശൂന്യ സംഭവഃ വിചിത്രഃ ക്വണകോ ദേഹേ അനാഹതഃ ശ്രൂയതേ ധ്വനിഃ  4  70 ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി പൊട്ടി, ശൂന്യത്തില്‍ നിന്ന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍