എസ്. രാമനുണ്ണി

എസ്. രാമനുണ്ണി

‘എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമി എല്ലാവര്‍ക്കും വീട്’ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇനി എത്ര നാള്‍

കേരളത്തില്‍ ഭൂമിയില്ലാത്തവരായി, കിടപ്പാടം ഇല്ലാത്തവരായി ഏകദേശം 5,25,000 കുടുംബങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ ദളിത്, പിന്നാക്ക, ഗോത്ര മേഖലകളും പെടും. ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ബാക്കിവരുന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍