സ്വാമി ഈശ

സ്വാമി ഈശ

കോറോണ: കൂട്ടത്തിന്റെ ഭ്രമത്തില്‍ നിന്ന് ഏകാന്തതയുടെ ശക്തിയിലേക്ക്

ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ദുരന്തമല്ല. മനുഷ്യന് മനുഷ്യനാകാന്‍ വേണ്ട അറിവും വികാരവും കര്‍മ്മവും പകര്‍ന്നുകൊടുക്കാത്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ്. ഭോഗലോകത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലം.

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍