ഡോ. ജോസ് കുട്ടി ജെ. ഒഴുകയില്‍

ഡോ. ജോസ് കുട്ടി ജെ. ഒഴുകയില്‍

തീരുമാനം രാജ്യത്തിനായി

ധീരവും ജനാഭിലാഷം മാനിക്കുന്നതുമായ ആ തീരുമാനം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തിരിക്കുന്നു. മേഖലാ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറില്‍ (ആര്‍സിഇപി) ഇന്ത്യ ഒപ്പിടുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ വികസന മന്ത്രവും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍