സുരേഷ് ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരത്ത്

സുരേഷ് ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരത്ത്

മധുരം ഈ സ്വരം

ഒളിമങ്ങാത്ത ഒരു നാദധാരയാണ് എം.എസ് എന്ന മധുരൈ ഷണ്മുഖവടിവ് സുബ്ബലക്ഷ്മി. എം.എസ്. ഒരു ശബ്ദ സംസ്‌കാരമാണ്. അനുസ്യൂതമായ ഈ പ്രവാഹത്തിന് കാലദേശങ്ങളോ, ഭാഷയുടേയും വര്‍ണങ്ങളുടെയും അതിരുകളോ പ്രതിബന്ധമാകുന്നില്ല....

ഹരിയുടെ രാഗസഞ്ചാരങ്ങള്‍

തമിഴ് ഭക്തകവി പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ തിരുമൂഴിക്കുളം ലക്ഷ്മണപ്പെരുമാളിന്റെ വരപ്രസാദമാകുന്നു മൂഴിക്കുളം ഹരികൃഷ്ണന്റെ സംഗീത വഴികള്‍. ഭക്തിയാണ് ഹരിയുടെ ഭാവം. വിനയമാണ് മുദ്ര. രാഗതാളങ്ങളാകുന്നു പ്രദക്ഷിണങ്ങള്‍. ഹരിയുടെ രാഗസഞ്ചാരങ്ങള്‍ക്ക് ഒഴുകാന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍