പി. നാരായണ കുറുപ്പ്

പി. നാരായണ കുറുപ്പ്

‘ജ്ഞാനപീഠ’ത്തില്‍ ഇതാ അക്കിത്തം എന്ന ‘ജ്ഞാനയോഗി’

മലയാള കവിതാ പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്ന് വിഘടിച്ച്, റിയലിസത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യവഴിയിലൂടെ, കല്‍പ്പനാശേഷി നശിച്ചു പോയവരുടെ കൃതിവികൃതികള്‍ വായിച്ച് 'കവിതയ്ക്കു ഭംഗിയില്ല' എന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ കാലമാണിത്. ഇന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍