നാസര്‍ മതിലഞ്ചേരി

നാസര്‍ മതിലഞ്ചേരി

കവിത

അതിരുവിടുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നേരിച്ചം വെളിച്ചം ഇയ്യാംപാറ്റകള്‍ തൊട്ടിട്ടില്ല ഗീബല്‍സിന്റെ കറുത്ത ലോകമാണ് അവരെ ഊട്ടുന്നത് അടിമവായു ശ്വസിക്കുന്ന, ഏകദിശയില്‍ തിരിയുന്ന പമ്പരങ്ങള്‍ക്ക് സംവാദ നിറമല്ല കറക്കിവിടുന്നവന്റെ ചരടുകള്‍ക്ക്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍