വ്യാഖ്യാനം: കവനമന്ദിരം പങ്കജാക

വ്യാഖ്യാനം: കവനമന്ദിരം പങ്കജാക

ബസവേശ്വരന്‍

ബസവണ്ണ എന്നും ബസവരാജ എന്നും ഈ ചിന്തകന്‍ വിളിക്കപ്പെടുന്നു.  മഹത്തായ വീരശൈവ സാമൂഹ്യചിന്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും ശക്തമായ പരിവര്‍ത്തനം കൊണ്ടുവന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു.  കര്‍ണാടക സംസ്ഥാനത്തില്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍