എം. ടി. വിശ്വനാഥന്‍ ശ്രേഷ്ഠാചാരസഭ

എം. ടി. വിശ്വനാഥന്‍ ശ്രേഷ്ഠാചാരസഭ

ഗുരുശിഷ്യബന്ധവും മന്ത്രസാധനയും

യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം എന്നീ ഘട്ടങ്ങള്‍ കടന്നെത്തുന്നവര്‍ക്കാണ് ഗുരു മന്ത്രദീക്ഷ നല്‍കുന്നത്. അപ്പോഴേ അയാള്‍ ധ്യാനാവസ്ഥയില്‍ എത്തിച്ചേരൂ എന്നാണ് ഭാരതീയ മതം.  പ്രത്യാഹാരത്തിനു ശേഷം...

ചിന്തകള്‍ അടങ്ങുന്നിടത്ത് ധ്യാനത്തിന് തുടക്കം

പരിശീലനത്തിലൂടെ കൈവരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയല്ല  ധ്യാനം. ബോധമനസ്സ് സ്വാഭാവികമായി എത്തിപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയാണത്.  ധ്യാനം ഒരാള്‍ക്ക് മറ്റൊരാളെ പരിശീലിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല.

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍