ശ്രീകുമാരമോനന്‍

ശ്രീകുമാരമോനന്‍

സൗന്ദര്യലഹരി 11

ചതുര്‍ഭി: ശ്രീകണ്‌ഠൈഃ ശിവയുവതിഭിഃ പഞ്ചഭിരപി പ്രഭിന്നാഭിഃ ശംഭോര്‍ന്നവദിരപി മൂലപ്രകൃതിഭിഃ ചതുശ്ചത്വാരിംശദ്വസുദള കലാശ്രതിവലയ- ത്രിരേഖാഭിഃ സാര്‍ദ്ധം തവ ശരണകോണാഃ പരിണതാഃ ചതുര്‍ഭിഃ ശ്രീകണ്‌ഠൈഃ -നാലു ശിവചക്രങ്ങളാല്‍ പഞ്ചമിഃ ശിവയുവതിഃ...

സൗന്ദര്യലഹരി-1

അല്ലയോ ദേവീ! പരമശിവന്‍ അവിടുത്തെ കൂടിയിരുന്നെങ്കില്‍ മാത്രമേ പ്രഭുവായിരിക്കാന്‍ സമര്‍ത്ഥനാകൂ.

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍