മോഹനന്‍, കൂടപ്പുലം

മോഹനന്‍, കൂടപ്പുലം

രാമായണവും ഹിന്ദു സമൂഹവും

ഒരു കര്‍ക്കിടകം കൂടിക്കഴിഞ്ഞു. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെപോലെ ഈ വര്‍ഷവും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും രാമായണ പാരായണം മുറതെറ്റാതെ നടന്നു. രാമായണ പാരായണം ചെയ്താല്‍ ഐശ്വര്യവും മോക്ഷപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കും എന്നാണ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍