യു.എസ്. രവീന്ദ്രന്‍

യു.എസ്. രവീന്ദ്രന്‍

ഹാരിയുടെ ആവിഷ്‌കാരം

ട്രെയിനിറങ്ങി ഓട്ടോയില്‍ വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിയായിരുന്നു. പ്രളയകാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരില്‍ മകളുടെ അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ബാധിച്ചില്ല. ഓട്ടോയില്‍ നിന്നിറങ്ങി ഭാര്യ ബാഗില്‍നിന്നും താക്കോ്വലെടുത്ത് ഗെയ്റ്റ്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍