രവീന്ദ്രവര്‍മ്മ അംബാനിലായം

രവീന്ദ്രവര്‍മ്മ അംബാനിലായം

മോക്ഷപ്രദായകം അയ്യപ്പദര്‍ശനം

അയ്യപ്പ മുദ്രാലംകൃതമായ ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് ഈശ്വരസങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ഭക്തന്‍ അറിയാതെ മാനസികമായ തപസ്യയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസ്സികമായ തപസ്സില്‍പ്പെടുന്നു....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍