ഫാദര്‍ വര്‍ഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട്

ഫാദര്‍ വര്‍ഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട്

പൗരത്വവും ദേശീയതയും ചില പശ്ചാത്തല ചിന്തകളും

  പൗരത്വ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെങ്കിലും, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ആവശ്യമായി വന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവുമായി മാത്രം ചേര്‍ത്തു വായിക്കുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍