എ പി ജയശങ്കര്

എ പി ജയശങ്കര്

അദിതീദേവിയുടെ പയോവ്രതം

അദിതീദേവിയുടെ വൈഷമ്യം മനസ്സിലാക്കിയ കശ്യപമഹര്‍ഷി ദേവീക്ക് പയോവ്രതം ഉപദേശിച്ചു. ഫാല്‍ഗുനമാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തില്‍ പന്ത്രണ്ട് നാള്‍ പരമമായ ഭക്തിയോടെ അരവിന്ദാക്ഷനായ ശ്രീഹരിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക, മനസ്സിലെമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍