ഏലൂര്‍ ഗോപിനാഥ്, കൊച്ചി

ഏലൂര്‍ ഗോപിനാഥ്, കൊച്ചി

ഭക്ഷണത്തിലെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും…

കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പുഷ്‌ക്കല കാലമാണ്. ജിഎസ്സ്ടി നടപ്പിലായതോടുകൂടി വരുമാനം ഇരട്ടിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ഹോട്ടലുകളും നികുതി പിരിക്കുന്നെങ്കിലും അടയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു ഊണിന് 28% നികുതി ആണ് തുടക്കത്തില്‍ ഈടാക്കി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍