രഞ്ജിത്ത് ശ്രീരാഗം

രഞ്ജിത്ത് ശ്രീരാഗം

കവിത

തുമ്പിക്ക് തൊട്ടാവാടി പൂ കൊടുക്കുന്ന പ്രായമാണ് കാമത്തിന്റെ കൂരമ്പുകള്‍ ആ കുഞ്ഞുമാറില്‍ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഒന്നുമറിയാത്ത കുരുന്നു ബാല്യം കാമക്രൂരതയില്‍ പിടഞ്ഞൊടുങ്ങി ഒരുമുഴം കയറില്‍ തൂങ്ങിയാടി പ്രാണന്‍ വെടിഞ്ഞെന്ന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍