വരത്ര ശ്രീകുമാര്‍

വരത്ര ശ്രീകുമാര്‍

ഒറ്റക്കെട്ടായി അധഃപതിക്കുമ്പോള്‍

വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കുമ്പോഴും കേള്‍ക്കുമ്പോഴും സ്വയമറിയാതെതന്നെ നാം ഒരു പൊതുബോധത്തിലേക്ക് ഊര്‍ന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷജനത വാര്‍ത്തകളുടെ യാഥാര്‍ഥ്യം അറിയാന്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളെയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍