ആര്‍.പി. ശ്യാം

ആര്‍.പി. ശ്യാം

കാരുണ്യ നടനമാടി നീലമന സഹോദരിമാര്‍

നീലമന സഹോദരിമാരുടെ ഓരോ നൃത്തച്ചുവടിനും ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ നടനവിസ്മയം നിരവധി രോഗികളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ജീവിത താളത്തിലാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സേവ് കിഡ്‌നി ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍