നൂറ എകരൂല്‍/വൈഷ്ണവി രാജ്

നൂറ എകരൂല്‍/വൈഷ്ണവി രാജ്

അണലക്കാട്ടെ ശാന്തിക്കാര്‍

ഈശ്വരസേവ ജീവിതവ്രതമാക്കി ഒരു കുടുംബം. ഈ കുടുംബത്തിലെ 90 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ശാന്തിയില്‍ വ്യാപൃതര്‍. കോട്ടയത്തിനടുത്ത് മറിയപ്പള്ളിയിലെ അണലക്കാട് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.  കോട്ടയം തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍