എന്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ മൂസത്

എന്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ മൂസത്

ലോകത്ത് ഒന്നാമനായി ഭാരതം

''ചാന്ദ്രപരിവേഷണ ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാനിലൂടെ രാജ്യത്തുടനീളം, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലും യുവശാസ്ത്രജ്ഞരിലും ഒരു വിദ്യുത്തരംഗംതന്നെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിക്കും''. 2003ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശകേന്ദ്രം ചാന്ദ്രപര്യവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചന തുടങ്ങിയ അവസരത്തില്‍ ദിവംഗതനായ മുന്‍രാഷ്ട്രപതിയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍