കവിത കണ്ണന്‍

കവിത കണ്ണന്‍

ചിറകെട്ടോണം: ഒഴുകാതെ കാത്ത ഓര്‍മ്മയോണം

നാട്ടറിവുകളും നാടോടി വിജ്ഞാനവുമെല്ലാം ദേശചരിത്രത്തിന്റെ അതിരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആത്മാവിനെ കുടിയിരുത്തി. സമൃദ്ധമായ നാട്ടറിവ് വിജ്ഞാനമാണ് തൃശ്ശൂരിനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കൃഷിരീതികളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തൊഴിലിടങ്ങളും  കുല രീതികളുമൊക്കെയായി അതങ്ങനെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍