ശശീന്ദ്ര വര്‍മ്മ

ശശീന്ദ്ര വര്‍മ്മ

മാലോകരെയെല്ലാം ഒന്നുപോലെ കാണുന്ന ആധുനിക ചക്രവര്‍ത്തി

വീണ്ടും ഒരോണം കൂടി വരവായി... മഹാബലി നാടുവാണിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടുകേള്‍വി മാത്രമേയുള്ളു. കള്ളവും ചതിവും ഇല്ലാത്ത, ദരിദ്രനെയും കുബേരനെയും ഒന്നുപോലെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം. ഒരുപോലെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍