സ്‌നേഹ സുദര്‍ശന്‍

സ്‌നേഹ സുദര്‍ശന്‍

സ്ത്രീകൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം; തരിശുഭൂമിയിലെ മധുരഗാഥ

ജൈവ രീതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത കരിമ്പില്‍ നിന്ന് മായമില്ലാത്ത ശര്‍ക്കര ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കിഴക്കമ്പലത്ത് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശര്‍ക്കര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ന്യായ വില നല്‍കി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍