വേദാമൃതചൈതന്യ അമൃതപുരി

വേദാമൃതചൈതന്യ അമൃതപുരി

‘ആത്മതത്വ’മാണ് ഗുരു

അനാദിയായ ഭാരതീയ ഋഷിപരമ്പരയില്‍ ശ്രദ്ധാഭക്തി, വിശ്വാസങ്ങളോടെ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷ ആത്മീയദിനമാണ് 'ഗുരുപൂര്‍ണിമ.' ആഷാഢ മാസത്തിലെ പൗര്‍ണമി ദിനം. ഗുരു-ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ആത്മീയ ഉത്ക്കര്‍ഷമുളവാകുന്ന ഒരു പുണ്യദിനം....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍