രഞ്ജിത് രവീന്ദ്രന്‍

രഞ്ജിത് രവീന്ദ്രന്‍

തരംതാഴരുത് ‘കമ്മി’പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്

ജനാധിപത്യത്തിലും അതിലൂടെ ഉണ്ടായിവരുന്ന ഭരണകൂടത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ആ ഭരണകൂടവും അതിന്റെ ഭാഗമായ മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നിലകൊള്ളുമെന്നും നാമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ നിരന്തരം ഈ വിശ്വാസത്തിന് കളങ്കംവരുത്തുന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍