കെെതപ്പുറം വാസുദേവന്‍

കെെതപ്പുറം വാസുദേവന്‍

നാദാനുസന്ധാന ഷണ്‍മുഖീമുദ്ര

മുക്താസനേ സ്ഥിതോ യോഗീ മുദ്രാം സന്ധായ ശാംഭവീം ശൃണുയാദ് ദക്ഷിണേ കര്‍ണേ നാദമന്തസ്ഥമേകധീഃ  (4  67) മുക്താസനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ശാംഭവീ മുദ്ര ബന്ധിച്ച് വലത്തു ചെവിയില്‍ കൂടി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍