തമ്പാന്‍ തായിനേരി

തമ്പാന്‍ തായിനേരി

മകന്റെ പട്ടി

അതിഥികളെ സല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കോഴി അറവു നടത്തിയപ്പോള്‍ ബാക്കിയായത് കാലും തലയും കുടലും. നാലു സെന്റ് സ്ഥലം വീട് കയ്യടക്കിയതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ സ്ഥലമില്ല. ഭാര്യ, കാണാന്‍ ചേലുള്ള...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍