എല്‍സണ്‍ ബിശ്വാസ്

എല്‍സണ്‍ ബിശ്വാസ്

ബെറ്റ്

സൂര്യനുദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വീടിനു മുറ്റത്ത് മൂടല്‍ മഞ്ഞ് വന്നു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതെല്ലാം വകഞ്ഞുമാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്നത്തേയും പോലെ പത്രം പറന്നുവന്നു മുറ്റത്തു വീണു. തോട്ടില്‍ നിന്നും വെള്ളം കോരി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍