അഡ്വ. കെ. ഹരിദാസ്

അഡ്വ. കെ. ഹരിദാസ്

കേരള നവോത്ഥാനം ഹിന്ദു ഐക്യത്തിലൂടെ

കേരള നവോത്ഥാനം ഹിന്ദു ഐക്യത്തിലൂടെ

കേരള നവോത്ഥാനം ഹിന്ദു ഐക്യത്തിലൂടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പതിനാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പൈതൃകഗ്രാമമായ തിരുവാറന്മുളയപ്പന്റെ മണ്ണില്‍ നടക്കുകയാണ്. നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധിധികളെയും സമര്‍ത്ഥമായി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍