വെണ്മണി കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വെണ്മണി കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

മള്ളിയൂരിന്റെ പുണ്യം…

ഭാഗവത പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന്, ആ പദവി പങ്കിടുവാന്‍ മറ്റാരെയും കാണാഞ്ഞ്, മറ്റു പരമ്പരകളെക്കൂടി ആ പരമോന്നത ശ്രേണി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതില്‍ പങ്കാളികളാവാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു മഹാദയാലു! വാത്സല്യ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍