സ്വാമി ഗൗരീശാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം, ഇടപ്പാവൂര്‍, റാന്നി, പത്തനംതിട്ട

സ്വാമി ഗൗരീശാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം, ഇടപ്പാവൂര്‍, റാന്നി, പത്തനംതിട്ട

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ആധ്യാത്മിക ദിവ്യജ്യോതിസ്സ്

1853 ആഗസ്ത് 25 (കൊല്ലവര്‍ഷം 1029 ) ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഭരണി നാളില്‍ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമ്മൂല വാസുദേവ ശര്‍മ്മയുടേയും നങ്ങമ്മയുടേയം മകനായി ഉള്ളൂര്‍കോട് എന്ന നായര്‍ തറവാട്ടില്‍ പ്രഥമ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍