പ്രൊഫ. ബി. വിജയകുമാര്‍

പ്രൊഫ. ബി. വിജയകുമാര്‍

പുതിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ; നൂറുദിന കര്‍മ്മപദ്ധതി

1991 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ എത്തിയട്ടില്ല. ആഗോളവത്ക്കരണത്തിലും ഉദാരവത്ക്കരണത്തിലും മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒതുങ്ങിനിന്നു. ആഭ്യന്തരരംഗത്ത് ഉദാരവത്ക്കരണം നടപ്പാക്കാതെ ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍