പി.ബി. ശിവപ്രസാദ്

പി.ബി. ശിവപ്രസാദ്

ദേശത്തിന്റെ മറുജന്മം മനുഷ്യരുടെയും

ദേശം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലൂടെ നിരന്തരം ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവക്ഷയാണ് സേവ്യര്‍ ജെ.യുടെ മറുജന്മം എന്ന നോവല്‍ നല്‍കുന്നത്. മുണ്ടംവേലി, തോപ്പുംപടി, ചിറയ്ക്കല്‍, പെരുമ്പടപ്പ്, ഇടക്കൊച്ചി തുടങ്ങി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍