ഡോ. അശോക് അലക്‌സ് ഫിലിപ്പ്

ഡോ. അശോക് അലക്‌സ് ഫിലിപ്പ്

ഭാവിയില്‍ കണ്ണുനട്ട് പുത്തന്‍ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസം

ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങളില്‍നിന്ന് ആവേശം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് 1968ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം രൂപപ്പെട്ടത്. രണ്ടുദശകങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 1986ല്‍ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍