സത്യ

സത്യ

ലക്ഷ്മി പാലട: ഗുണമേന്മയും രുചിയും പത്തിരട്ടി

പാലടകള്‍ പലതുണ്ടെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലും ഗുണമേന്മയുടെ കരുത്തിലും മലയാളിയുടെ നാവിന്‍തുമ്പില്‍ രുചി പകരുകയാണ് ലക്ഷ്മി പാലട. മേല്‍ത്തരം പച്ചരി പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തയ്യാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഈ പാലട ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍