വേള്‍ഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ ഇസ്സ